Brugeraftale med PROCOT AB

Velkommen til PROCOT AB!

Før De accepterer aftalen, skal De læse hele indholdet af aftalen grundigt og fuldt ud kende dens vilkår, især restriktive klausuler eller udelukkelser. Restriktive klausuler eller undtagelser er fed eller fremhævet i andre former for at fange din opmærksomhed. I tilfælde af tvivl om vilkårene i aftalen bedes du kontakte procot AB's relevante forretningsafdeling. Du må ikke bruge tjenesten, før du har læst og accepteret alle vilkår i aftalen, relevante aftaler og regler mv. Når du har valgt "accepter og indsender aftalen" (se registreringssiden for detaljeret ordlyd) og fuldfører registreringsproceduren, eller du bruger tjenesten i en hvilken som helst form, vil det blive vurderet, at du har læst og aftalt begrænsningen af aftalen og reglerne ovenfor. I tilfælde af brud på aftalen har PROCOT AB ret til ensidigt at begrænse, suspendere eller opsige tjenesten på dit grundlag og har ret til at undersøge dit relevante ansvar.

Serviceaftalen (i det følgende benævnt "aftalen") er underskrevet af dig og PROCOT AB. Den dækker (men ikke begrænset til) PROCOT AB's fortrolighedspolitik og andet indhold. I tilfælde af ændringer vil PROCOT AB underrette ved at sende en meddelelse uden yderligere meddelelse. Når meddelelsen er gældende, bliver den ændrede aftale og reglerne automatisk en del af aftalen uden yderligere varsel til dig for dit samtykke. I tilfælde af indsigelse mod sådanne relevante ændringer skal du holde op med at bruge PROCOTAB's tjeneste. Hvis du fortsætter med at bruge det, anses det for ikke at have noget imod de ændrede regler og accepterer at overholde dem.

I. Definitioner af betingelser

1.1 Licenseret software refererer til softwaresystemer udviklet af PROCOTAB, downloadet og installeret og anvendt ispecificerede systemer mobileterminaler.

1.2 Tjenester henviser til tjenester, der leveres til dig af PROCOT AB og dets leverandører. Du kan bruge sådanne tjenester på den mobile terminal med den licenserede software.

II. Service

2.1 PROCOT AB tilbyder dig intelligente administrationstjenester til livsudstyr, baseret på hvilke du kan få adgang til de intelligente terminaler hos PROCOT AB og dets leverandørers smarte platform gennem PROCOT AB Control og realisere sammenkobling mellem intelligent udstyr. Serviceindhold omfatter intelligent udstyrsstyring, scenekobling og analyserapport mv. Sådanne funktioner kan optimeres eller ændres i henhold til ændringer i brugerkrav eller tjenesteudbyderens skøn, og servicetilbud kan ophøre på grund af regelmæssig og uregelmæssig vedligeholdelse.

III. Tjenestens omfang

3.1 PROCOT AB giver dig ret til at bruge produktet baseret på denne software.

3.2 Du må ikke licensere, sælge, lease, overføre, udstede produktet i nogen form eller bruge produktet til andre kommercielle formål. 3.2 På grund af begrænsninger på softwaretilpasningsplatform og -terminaler kan du kun bruge den licenserede software i den autoriserede systemplatform og terminal. installation af den licenserede software på andet terminaludstyr kan beskadige hardwaren eller softwarefunktionen.

3.3 Du anerkender, at den licenserede software kun må bruges til ikke-kommercielle formål, og installation, anvendelse og drift af den licenserede software er forbudt. Hvis en sådan kommerciel drift er nødvendig, skal der indhentes skriftlig forhåndstilladelse og tilladelse fra PROCOT AB.

3.4 PROCOT AB og dets leverandører kan ændre, opgradere eller overføre den licenserede software eller relevante funktioner fra tid til anden og kan tilføje nye funktioner eller tjenester til det licenserede softwaresystem. Hvis ingen separate aftaler ledsages af de tidligere nye funktioner eller tjenester, har du ret til de tilsvarende funktioner og tjenester, som også er omfattet af aftalen.

3.5 Du er ansvarlig for at sikre, at inputoplysninger og -lovlighed er nøjagtige, pålidelige, integritet og lovlighed af den måde, hvorpå du indsamler dataene, og af og til skal sle op af data og oplysninger. Du skal bære alle risici for skader og tab af sådanne oplysninger.

3.6 Du skal opbevare dit kontonummer og din adgangskode korrekt. I tilfælde af sikkerhedshuller for din konto (herunder, men ikke begrænset til, videregivelse af brugeradgangskoder), bedes du underrette PROCOT AB rettidigt, og PROCOT AB vil hjælpe dig med at træffe relevante foranstaltninger.  Ellers vil enhver adfærd relateret til din konto få dig til at påtage sig, og du vil bære alt ansvar.

IV. En tredjepart

4.1 Du anerkender, at visse tjenester fra PROCOT AB og dets leverandører er baseret på software eller tjenester leveret af en tredjepart. En sådan tjeneste er oprettet for at lette din ansøgning og den nødvendige juridiske tilladelse er indhentet fra tredjepart.

4.2 Produktet indeholder visse oplysninger og tjenester, der leveres af tredjeparten. PROCOT AB og dets leverandører kontrollerer eller er ikke ansvarlige for information og tjenester fra tredjeparten.

4.3 Du anerkender, at PROCOT AB og dets leverandører ikke kan garantere, at den licenserede software altid vil bruge eller indeholde sådanne tjenester, eller at anden software leveret af den samme tredjepart vil blive brugt i fremtiden. På samme måde kan den anvende lignende tjenester, der leveres af en anden tredjepart. Efter ansøgning er det omfattet af den pågældende tilsvarende software eller tjenester i denne aftale.

V. Standard for serviceprogrammer

5.1 Du skal bruge den licenserede software på en normal måde. Følgende midler er i strid med ansøgningsstandarden:

1) Udstede eller dele computervirus, orme, ondsindede koder eller software, der forsætligt skader eller ændrer computersystemer eller data;

2) Indsamle oplysninger eller data fra andre brugere uden tilladelse, for eksempel e-mail-adresse og lignende;

3) Ondsindet bruge produktet på en automatisk måde, forårsager over belastning til serveren, eller forstyrre eller beskadige webserveren og netværkslinks i andre former.

4) Prøv at besøge serveren data eller kommunikationsdata af produktet uden tilladelse;

5) Forstyrre eller beskadige produktionsprogrammet for andre brugere.

5.2 Du forstår og accepterer, at:

1) PROCOT AB vil afgøre, om du er involveret i overtrædelse af standarder ovenfor, og annullere eller opsige din ansøgning licens i henhold til fastsættelsen af resultater eller tage andre begrænsninger i henhold til aftalen.

2) PROCOT AB sletter direkte oplysninger i strid med love, eller som krænker andres juridiske rettigheder, eller i strid med den aftale, du har udstedt, når du bruger den licenserede software.

3) Hvis en tredjepart lider skade som følge af din overtrædelse af håndhævelsesstandarder, skal du uafhængigt bære juridisk ansvar i dit navn og beskytte og holde PROCOT AB skadesløs for eventuelle tab eller yderligere omkostninger, der opstår deraf. Ellers har PROCOT AB ret til at kræve erstatning.

4) Hvis PROCOT AB og dets leverandører lider tab som følge af din overtrædelse af relevante love eller aftalen, skal du refundere PROCOT AB og dets leverandører for tab og  (eller) udgifter, der genereres heraf.

VI. Standard for informationsindhold

6.1 Du lover, at du ikke vil udføre nogen handling i strid med love eller upassende adfærd ved at bruge Tjenesten, omfatter en sådan handling og adfærd (men ikke begrænset til):

6.1.1 Upload, overførsel eller deling af oplysninger, der indeholder et af følgende indhold:

1) At modsætte sig de grundlæggende principper, der er fastsat i forfatningen;

2) Kompromitterer statens sikkerhed, afdække statens hemmeligholdelse, underminere statsmagten og sabotere statens enhed;

3) Skadelig tilstand af herlighed og gavn;

4) Tilskyndelse til nationalt had og diskrimination og sabotere national enhed;

5) Ødelægge den religiøse politik i staten og fortaler k kætning og feudalistisk overtro;

6) Spred rygter, forstyrre den sociale orden og ødelægge den sociale stabilitet;

7) Spredning uanstændighed,, spil, vold, mord og terror eller medvirken og tilskyndelse til en forbrydelse;

8) Fornærmende eller bagvaskelse andre og krænker andres juridiske rettigheder og interesser;

9) Indeholder indhold af svindel, svig, skader, trusler, indtrængen på privatlivets fred for andre, chikane, indtrængen, ærekrænkelse, grovhed, uanstændighed, eller moralsk frastødende indhold;

10) Indeholder andet indhold begrænset eller forbudt i henhold til gældende love, bestemmelser, regler, bestemmelser og andre juridiske standarder.

VII. Privatpolitik og data

7.1 Det er vigtigt for PROCOT AB at beskytte dine personlige oplysninger. PROCOT AB udarbejder PROCOT AB Privacy Policy, hvor indhold relateret til ejerskab og beskyttelse af immaterielle rettigheder, indsamling, brug, deling, lagring og beskyttelse m.v. af dine data videregives. Du foreslås grundigt at læse PROCOT AB Privacy Policy.

VIII. Fravalg

8.1 Medmindre andet er angivet i love og bestemmelser, vil PROCOT AB gøre sit bedste for at sikre sikkerheden, gyldigheden, nøjagtigheden og pålideligheden af den licenserede software og den teknologi förstår att  og information, der er involveret. men PROCOT AB kan ikke garantere det samme på grund af begrænsningen af tilgængelig teknologi i dag. 8.2 Du forstår, at
PROCOT AB
ikke påtager sig ansvaret for direkte eller indirekte tab forårsaget af force majeure og misligholdelse hos en tredjepart. 8.3 Du er ansvarlig for personskade eller tilfældig eller indirekte skade forårsaget af eller relateret til en af følgende ulykker: 1) En tredjepart bruger den licenserede software eller ændrer dine data uden tilladelse; 2) Udgifter og tab, der produceres ved hjælp af den licenserede software; 3) Din misforståelse af den licenserede software; 4) Andre tab i forbindelse med licenseret software forårsaget af årsager, der ikke kan tilskrænes PROCOT AB. 8.4 Enhver anden licenseret software, der er afledt af software, der ikke er udviklet og  
udgivet
af PROCOT AB,
eller udviklingen og udgivelsen er ikke ydet af PROCOT AB, er ulovlig software. Download, installation og brug af sådan software kan medføre uforudsigelige risici.  PROCOT AB er fri for juridisk ansvar, og tvister, der opstår deri, og PROCOT AB har ret til at suspendere eller att användningen av  opsige applikationslicensen og/eller andre alle  ska ha rätt att tillfälligt upphäva eller avsluta ansökan licens tjenester. 8.5 Du er blevet informeret om,  
at brugen af PROCOT AB  dess
og dets leverandørs intelligente platform indebærer i internettjenesten, som kan blive påvirket af ustabile faktorer i alle links. Selv hvis PROCOT AB har truffet beskyttelsesforanstaltninger, kan tjenesten  opsiges, afsluttes, forsinkes, påvirkes af ansøgningsbegrænsning eller anvendelsesfejl på grund af iboende fejl på internettet og e-kommunikation samt faktorer uden rimelig kontrol af nogen part i aftalen (herunder, men ikke begrænset til, brand, oversvømmelse, terrorangreb, pest, naturkatastrofer, optøjer, terminalvirus, hackerangreb, netværksfejl og terminalfejl). Du accepterer hermed at bære de tidligere risici og accepterer, at PROCOT AB er fri for ethvert ansvar, når normal drift af tjenester påvirkes af tilstedeværelsen af de tidligere risici.

IX. Kontrakt opsigelse og misligholdelse af kontrakten

9.1 Du bør forstå, at du skal bruge den licenserede software efter behov, respektere immaterielle rettigheder til software og indhold, der er indeholdt i softwaren, og opfylde forpligtelser i henhold til aftalen, når du bruger PROCOTAB's tjenester. PROCOT AB opsiger ansøgningslicensen, hvis du overtræder aftalen væsentligt.

9.2 Din applikation af Softwaren er baseret på understøttende tjenester leveret af PROCOT AB's associerede selskaber. Overtrædelse af vilkår, aftaler, regler, bebudelse og andre relevante bestemmelser i PROCOT AB og dets associerede selskaber kan forårsage fejl i normal brug af licenseret software, i hvilket tilfælde PROCOT AB har ret til at opsige applikationslicensen eller tage skridt til at tilbageholde din ansøgningslicens eller andre rettigheder og interesser, der kontrolleres af PROCOT AB som aftalt i aftalen, herunder annullering eller opsigelse af din ansøgningslicens.  

9.3 I tilfælde af din overtrædelse af aftalen eller anden aftale, der er indgået med PROCOT AB, har PROCOT AB og dets leverandører ret til at underrette de forretningsmæssigt forbundne virksomheder, kræve, at de træffer restriktive foranstaltninger mod dine rettigheder og interesser, herunder kravet om, at relaterede virksomheder midlertidigt eller opsiger leveringen af nogle eller alle tjenesterne til dig, og juridisk afslører dit kontraktbrud på websteder, der drives eller rent faktisk drives af dem.

9.4 Den licenserede software downloades fra downloadplatformen, og du skal overholde bestemmelserne i downloadplatformen, systemplatformen og terminalproduktionen på applikationsruter og begrænsninger i den licenserede software. Hvis ovennævnte tredjepart bekræfter, at du overtræder aftalen, og PROCOT AB og dennes leverandørs behandling er påkrævet, kan PROCOT AB opsige din ansøgningslicens på tredjepartens anmodning.

9.5 Når programlicensen udløber, skal du stoppe med at bruge den licenserede software og destruere alle kopier.

9.6 Du skal bære ethvert ansvar, hvis PROCOT AB og andre brugere lider tab som følge af din overtrædelse af vilkårene i aftalen.

X. Gældende lovgivning og fratrædelsesgodtgørelse

10.1 Aftalens effektivitet, forklaring, ændring, gennemførelse og tvistbilæggelse er underlagt Folkerepublikken Kinas love. Hvis der ikke findes relevante love og bestemmelser, skal der henvises til almindelig international forretningspraksis og (eller) industriel praksis.

10.2 Enhver tvist, der opstår som følge af eller i forbindelse med aftalen, kan løses af dig og PROCOT AB ved venskabelige forhandlinger eller forelægges for  Folkedomstolen i Hjaltarnas vag 3, 34155 Vittaryd, Sverige, hvor aftalen er underskrevet til vurdering.

10.3 Når en bestemmelse i aftalen anses for ugyldig af Folkedomstolen, vil det ikke påvirke effektiviteten af andre vilkår eller dele heraf, og du og PROCOT AB skal udføre de gyldige vilkår i god tro.

10.4 Aftalen er underskrevet i Hjaltarnas vag 3, 34155 Vittaryd, Sverige.