Användaravtal med PROCOT AB

Välkommen till PROCOT AB!  

Innan du accepterar avtalet, är det meningen att du grundligt ska läsa allt innehåll i avtalet, och till fullo känna till dess villkor, särskilt begränsande klausuler eller undantag. Restriktiva klausuler eller undantag är fetstilt eller markeras i andra former för att fånga din uppmärksamhet. Vid tveksamheter för villkoren i Avtalet, kontakta relevant affärsavdelning i PROCOT AB. Du har inte tillåtelse att använda tjänsten innan du har läst och accepterat alla villkor i Avtalet, relevanta avtal och regler, etc. När du valt "godkänner och skickar avtalet" (se registreringssidan för detaljerade formuleringar) och slutför registreringsproceduren, eller du använder tjänsten i någon form, kommer det att anses att du har läst och kommit överens med begränsningen av Avtalet och regler ovan. Vid eventuella brott mot Avtalet har  PROCOT AB rätt att ensidigt begränsa, tillfälligt upphäva eller säga upp tjänsten åt dig, och har rätt att utreda ditt relevanta ansvar.

Serviceavtalet (hädanefter kallat "avtalet") undertecknas av dig och PROCOT AB. Det omfattar (men inte begränsat till)  PROCOT AB Sekretesspolicy och annat innehåll. Vid förändring kommer  PROCOT AB att meddela genom att den licensierade programvaran skickar ett meddelande utan vidare anmälan. Vid tillkännagivande blir det ändrade avtalet och reglerna en del av Avtalet automatiskt, utan ytterligare meddelande till dig för ditt samtycke. Vid invändning mot sådana relevanta ändringar, sluta använda  PROCOTAB:s tjänst; om du fortsätter att använda den, anses det som att du inte har några invändningar mot de ändrade reglerna och accepterar att följa dem.

I. Definitioner av villkor

1.1 Licensierad programvara avser mjukvarusystem utvecklat av PROCOT AB, laddat ner och installerat och tillämpat ispecificerade system mobila terminaler.

1.2 Tjänster avser tjänster som tillhandahålls för dig av PROCOT AB  och dess leverantörer. Du kan använda sådana tjänster på den mobila terminalen med den licensierade programvaran.

II. Delgivning

2.1 PROCOT AB erbjuder dig  intelligenta hanteringstjänster för livsutrustning, baserat på vilka du kan få tillgång till de intelligenta terminalerna  på PROCOT AB och dess leverantörers smarta plattform  genom  PROCOT AB  Control, och förverkliga interlinkage bland intelligent utrustning. Serviceinnehåll inkluderar intelligent utrustningshantering, sceninterlinkage och analysrapport, etc. Sådana funktioner kan optimeras eller ändras enligt förändringar av användarnas krav eller omdöme hos tjänsteleverantören, och serviceutbudet kan avbrytas på grund av regelbundet och oregelbundet underhåll.

III. Tjänstens omfattning

3.1 PROCOT AB ger dig rätt att använda produkten baserat på denna programvara.

3.2 Du är förbjuden att licensiera, sälja, leasa, överlåta, utfärda produkten i någon form eller använda produkten för annat kommersiellt syfte. 3.2 På grund av begränsningar på mjukvaruanpassning plattform och terminaler, kan du bara använda den licensierade programvaran i den auktoriserade systemplattformen och terminal; om du installerar den licensierade programvaran på annan terminalutrustning kan det skada din maskin- eller programvarufunktion.

3.3 Du är medveten om att den licensierade programvaran endast kan användas för icke-kommersiellt syfte och installation, tillämpning och drift av den licensierade programvaran är förbjuden. Om sådan kommersiell drift är nödvändig skall skriftligt förhandstillstånd och tillstånd från PROCOT AB  erhållas.

3.4 PROCOT AB och dess leverantörer kan ändra, uppgradera eller överföra den licensierade programvaran eller relevanta funktioner från tid till annan, och kan lägga till nya funktioner eller tjänster i det licensierade mjukvarusystemet. Om inga separata avtal åtföljs av de tidigarevarande nya funktionerna eller tjänsterna har du rätt till motsvarande funktioner och tjänster, som också omfattas av Avtalet.

3.5 Du ska ansvara för att ingångsinformation och laglighet är korrekt, tillförlitlig, integritet och laglighet för det sätt på vilket du inhämtar uppgifterna, och ska då och då säkerhetskopiera data och information. Du ska stå för alla risker för skada och förlust av sådan information.

3.6 Du skall korrekt behålla ditt kontonummer och lösenord. Vid eventuella säkerhetskryphål för ditt konto (inklusive men inte begränsat till yppande av användarlösenord) ska du meddela PROCOT AB  i tid, och  PROCOT AB kommer att hjälpa dig att vidta relevanta åtgärder. I annat fall ska alla beteenden som har med ditt konto att göra att du tar på dig och du kommer att bära allt ansvar.

IV. En tredje part

4.1 Du är medveten om att viss tjänst av PROCOT AB  och dess leverantörer är baserad på programvara eller tjänster som tillhandahålls av en tredje part. Sådan tjänst är inställd för att underlätta din ansökan och nödvändiga juridiska auktorisering erhålls från den tredje parten.

4.2 Produkten omfattar viss information och tjänster från den tredje parten. PROCOT AB  och dess leverantörer varken kontrollerar eller bär ansvar för information och tjänster från den tredje parten.

4.3 Du är medveten om att PROCOT AB och dess leverantörer inte kan garantera att den licensierade programvaran alltid använder eller innehåller sådana tjänster, eller att annan programvara som tillhandahålls av samma tredje part kommer att användas i framtiden. På samma sätt kan den använda liknande tjänster som tillhandahålls av en annan tredje part. Vid ansökan omfattas den av nämnda motsvarande programvara eller tjänster av detta avtal.

V. Standard för serviceprogram

5.1 Du ska använda den licensierade programvaran på ett normalt sätt. Följande sätt är i strid med tillämpningsstandarden:

1) Utfärda eller dela datorvirus, maskar, skadliga koder, eller programvara som avsiktligt skadar eller ändrar datorsystem eller data;

2) Samla in information eller data av andra användare utan tillstånd, till exempel, e-postadress och liknande;

3) Skadligt använda produkten på ett automatiskt sätt, orsakar över belastning till servern, eller störa eller skada webbservern och länkar nätverk i andra former.

4) Försök att besöka serverdata eller kommunikationsdata av produkten utan tillstånd;

5) Störa eller skada produktionsprogrammet av andra användare.

5.2 Du förstår och håller med om att:

1) PROCOT AB kommer att avgöra om du är inblandad i brott mot standarder ovan, och avbryta eller avsluta din ansökan licens enligt fastställande resultat eller ta andra begränsningar enligt avtal.

2) PROCOT AB  kommer direkt att radera information i strid med lagar, eller som bryter mot andras juridiska rättigheter, eller i strid med avtalet som utfärdats av dig när du använder den licensierade programvaran.

3) Om en tredje part lider av skada på grund av ditt brott mot tillämpningsstandarder, skall du självständigt bära juridiskt ansvar i ditt namn, och skydda och gottgöra PROCOT AB från förluster eller extra kostnader som genereras därav. I annat fall  har PROCOT AB rätt att kräva ersättning.

4) Om PROCOT AB  och dess leverantörer lider av någon förlust på grund av ditt brott mot relevanta lagar eller Avtalet, ska du ersätta PROCOT AB och dess leverantörer för förluster och (eller) utgifter som genereras därav.

VI. Informationsinnehållsstandard

6.1 Du lovar att du inte kommer att utföra någon handling i strid med lagar eller otillbörliga beteenden genom att använda tjänsten, sådan handling och beteende inkluderar (men inte begränsat till):

6.1.1 Ladda upp, överföra eller dela information som innehåller något av följande innehåll:

1) Att motsätta sig de grundläggande principer som fastställs i konstitutionen;

2) Äventyrar statens säkerhet, avslöja statshemlighet, undergrävande av statsmakten och sabotera statens enhet;

3) Skadliga staten ära och nytta;

4) Anstiftan till nationellt hat och diskriminering och saboterande nationell enighet;

5) Förstöra religiös politik av staten och förespråka k heresy och feodalistiska vidskepelse;

6) Sprida rykten, störa social ordning och förstöra social stabilitet;

7) Sprida obscenitet, porr, spel, våld , mord och terror eller medhjälp till ett brott;

8) Förolämpande eller förtala andra och intrång på andras juridiska rättigheter och intressen;

9) Innehållande innehåll av bluff, bedrägeri, skada, hot, intrång på andras privatliv, trakasserier, intrång, förtal, grovhet, oanständighet, eller moraliskt motbjudande innehåll;

10) Innehållande annat innehåll begränsat eller förbjudet enligt gällande lagar, förordningar, regler, bestämmelser och andra rättsliga normer.

VII. Privat policy och data

7.1 Det är avgörande för PROCOT AB  att skydda din personliga information. PROCOT AB  förbereder  PROCOT AB Sekretesspolicy, där innehåll som rör ägande och skydd av immateriell egendom, insamling, användning, aktie, lagring och skydd etc. av dina uppgifter lämnas ut. Du föreslås att grundligt läsa  PROCOT AB  Sekretesspolicy.

VIII. Undantagsklausuler

8.1 Om inte annat anges i lagar och förordningar, kommer PROCOT AB  att göra sitt bästa för att säkerställa säkerhet, giltighet, korrekthet och tillförlitlighet för den licensierade programvaran och teknik och information som är inblandade, men  PROCOT AB kan inte garantera detsamma på grund av begränsning av tillgänglig teknik nuförtiden. 8.2 Du förstår att
PROCOT AB
inte kommer att ta på sig ansvaret för direkta eller indirekta förluster orsakade av force majeure och fallissemang hos en tredje part. 8.3 Du skall ansvara för personalskada eller tillfällig eller indirekt skada som orsakats av eller är relaterad till en av följande olyckor: 1) En tredje part använder den licensierade programvaran eller ändrar dina data utan tillstånd; 2) Utgifter och förluster som produceras genom att använda den licensierade programvaran; 3) Ditt missförstånd av den licensierade programvaran; 4) Andra förluster i samband med licensierad programvara som orsakas av orsaker som inte kan  
hänföras till PROCOT AB. 8.4 Någon annan licensierad programvara som härrör från
programvara som inte har utvecklats och släppts av
PROCOT AB
eller utvecklingen och utgivningen beviljas inte av  PROCOT AB är olaglig programvara. Nedladdning, installation och användning av sådan programvara kan orsaka oförutsägbara risker.  PROCOT AB  ska vara fritt från juridiskt ansvar och tvister som genereras däri och  PROCOT AB ska ha rätt att tillfälligt upphäva eller avsluta ansökan licens och/eller andra alla tjänster. 8.5 Du har informerats om att användningen av
PROCOT AB och
dess leverantörs smarta plattform innebär i Internet-tjänst, som kan påverkas av instabila faktorer i alla länkar. Även  om PROCOT AB har vidtagit skyddsåtgärder kan tjänsten avbrytas, avslutas, försenas, drabbas av applikationsbegränsning eller tillämpningsfel på grund av inneboende defekter av Internet och e-kommunikation samt faktorer som ligger utanför rimlig kontroll för någon part i avtalet (inklusive men inte begränsat till brand, översvämning, terroristattack, pest, naturkatastrofer, upplopp, terminalvirus, hackerattack, nätverksfel och terminalfel). Du samtycker härmed till att bära föregående risker och godkänner  att PROCOT AB är fritt från allt ansvar när normal drift av tjänster påverkas av förekomsten av föregående risker.

IX. Avtal uppsägning och avtalsbrott

9.1 Du bör förstå att du ska använda den licensierade programvaran enligt auktorisationsomfattning, respektera immateriella rättigheter till programvara och innehåll som ingår i programvaran, och utföra skyldigheter enligt Avtalet när du använder PROCOTAB's tjänster. PROCOT AB  kommer att säga upp ansökningslicensen om du är i väsentlig strid med Avtalet.

9.2 Din tillämpning av programvaran bygger på stödjande tjänster som tillhandahålls av PROCOT AB's närstående företag. Brott mot villkor, avtal, regler, bebådelse och andra relevanta föreskrifter av PROCOT AB och dess närstående företag kan orsaka fel i normal användning av licensierad programvara, i vilket fall ska PROCOT AB ha rätt att säga upp ansökningslicensen, eller vidta åtgärder för att hålla tillbaka din ansökningslicens eller andra rättigheter och intressen som kontrolleras av PROCOT AB enligt överenskommelse i avtalet, inklusive upphävande eller uppsägning av din ansökan licens.

9.3 Vid ditt brott mot avtalet eller andra avtal som tecknats med PROCOT AB,  ska PROCOT AB och dess leverantörer ha rätt att meddela de närstående bolagen, kräva att de vidtar restriktiva åtgärder mot dina rättigheter och intressen, inklusive krav på att närstående företag tillfälligt eller avslutar leverans av en del eller hela tjänster för dig, och juridiskt tillkännager ditt avtalsbrott på webbplatser som drivs eller faktiskt kontrolleras av dem.

9.4 Den licensierade programvaran laddas ner från nedladdningsplattformen och du ska följa bestämmelser om nedladdningsplattformen, systemplattformen och terminaltillverkning på applikationsvägar och begränsningar av den licensierade programvaran. Om den ovan nämnda tredje parten bekräftar att du bryter mot avtalet och PROCOT AB och  dess leverantörs behandling krävs, kan  PROCOT AB säga upp din ansökningslicens på tredje parts begäran.

9.5 När ansökan licensen upphör, ska du sluta använda den licensierade programvaran och förstöra alla kopior.

9.6 Du måste bära allt ersättningsansvar om PROCOT AB och  andra användare lider av förluster som orsakats av ditt brott mot villkoren i Avtalet.

X. Styrande lagar och Severability

10.1 Effektivitet, förklaring, förändring, utförande och tvistlösning av Avtalet är föremål för lagar i Folkrepubliken Kina. Om inga relevanta lagar och förordningar finns tillgängliga ska hänvisning till allmän internationell affärspraxis och (eller) industriell praxis göras.

10.2 Tvist som uppstår från eller i samband med Avtalet kan avgöras av dig och PROCOT AB genom vänskaplig förhandling eller lämnas till People's Court of  Hjaltarnas vag 3, 34155 Vittaryd, Sverige där Avtalet är undertecknat för bedömning.

10.3 När något villkor i Avtalet bedöms vara ogiltigt av Folkdomstolen kommer det inte att påverka effektiviteten av andra villkor eller någon del därav, och du och PROCOT AB ska utföra de giltiga villkoren i god tro.

10.4 Avtalet undertecknas i Hjaltarnas vag 3, 34155 Vittaryd, Sverige.